гр. Айтос 8500, ул. "Богориди" 6, 
тел. 0558/ 22104 - управител, тел./факс 22071, GSM 0888/ 411647

   

Фирма "Строймонтаж 96" ООД - Айтос, е правоприемник на поделение на бившия Строително-монтажен комбинат (СМК) - Бургас. Създадена е през 1961 г. с цел да изпълнява жилищно, културно, битово, заводско строителство на територията на община Айтос, в която тогава влизаше и територията на община Руен.

В периода, в който е действала, е била винаги главен изпълнител и е построила над 1500 жилища в Айтос и Руен, птицекланица, консервен завод, поликлиника, хотел и три училища: 24-класно с физкултурен салон и столова, предадено за експлоатация през 1980 г.; 8-класно с физкултурен салон, котелно отделение и столова в с. Пещерско, предадено за експлоатация през 1988 г.; изградила е в груб строеж разширение на училище в гр. Дебелт.

Фирмата е сто процента частна собственост от 10.03.1997 г. и е сто процента изплатена. Няма задължения към държавата и към банки.

Разполага със собствен автоматизиран бетонов и варов възел, с открита и закрита складова площ - арматурен цех, писта за производство на бетонови изделия, която е разположена на площ 12 декара.

През периода след закупуване на фирмата успяхме да запазим най-добрите и квалифицирани работници от всички специалности, като някои от по-специфичните видове СМР се обособиха като дъщерни фирми на "Строймонтаж 96" ООД. В момента в основната фирма има назначени 12 висококвалифицирани работници и 6 с по-ниска квалификация - по различни специалности, които изпълняват основните видове работи. От 1975 г. във фирмата работят и двама висококвалифицирани и с опит технически ръководители. 

Фирмата е изпълнявала обекти от всички познати в строителството в България системи - монолитно, панелно, система "Спирол" (елементи, произведени в ЗСК), ЕК. Затова отговорно можем да заявим, че и работниците, и техническите ръководители са вещи в изпълнението на всякакви видове СМР. В периода след закупуването фирмата построи пететажен жилищен блок с 19 апартамента, в чието подблоково пространство са изградени офис на ОББ АД - гр. Айтос, надстройка на ловен дом с локален стабилизиран път. Била е главен изпълнител на основен ремонт на училище "Кирил и Методий" в Айтос и на други по-малки обекти.