Поземлени ресурси | Минерални и водни ресурси | Флора, фауна и горски фонд
Брой | Характеристика | Трудова заетост | Безработица
Населени места | Транспортна система | ВиК | Съобщения и елснабдяване
Земеделие| Животновъдство | Кооперации и селскостопанска техника
Банково и правно обслужване
Въздух, води, почви | Твърди отпадъци, радиация
Детски заведения | Учебни заведения
Здравно обслужване
Библиотеки и читалища