Община Габрово се намира в Северна България, в Габровски микрорайон. Общинският център е разположен в северните разклонения на Средна Стара планина, в живописната долина на река Янтра.

Административна карта на България
Карта на община Габрово
Карта на град Габрово

Разпределението на земята на територията на общината по фондове

Фондове

Дка

Относителен дял

Земеделски територии

246504.30

44%

Горски територии

255105.90

46%

Населени места

45297.30

8%

Водни територии

3561.00

1%

Инфраструктура и транспорт

5118.30

1%

Всичко

555586.80

100%