Релеф | Климат | Почви | Минерални ресурси | Водни ресурси | Флора и фауна | Горски фонд
Населени места | Транспорт | Водоснабдяване | Съобщения | Електроснабдяване
Земеделие | Животновъдство | Аграрна реформа
Транспортни услуги | Потенциал на общината
Отдих и туризъм | Забележителности
Води | Твърди отпадъци | Почви
Детски заведения | Учебни заведения | Научни институти
Здравно обслужване | Балнеология | Социална политика
Музеи | Библиотеки и читалища | Забележителности | Панагюрско златно съкровище | Празници
Спортни съоръжения | Спортове