Изглед от Пазарджик

Община Пазарджик заема 636 722 дка площ, което е 14.3% от територията на Пазарджишка област.

Разположена е на 24о20' и.д. и 42о11' с.ш. по поречието на река Марица, в плодородното Пазарджишко-Пловдивско поле. То заема западната част на Горнотракийската низина, оградена от южните склонове на Средна гора и северните стръмни склонове на Родопите. На изток се ограничава от Чирпанските възвишения. Преходноконтиненталният климат на полето и преобладаващите плодородни алувиално-ливадни и делувиални почви са превърнали Пазарджик в център на богат селскостопански район.

Общината граничи със седем общини от Пазарджишка област - Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири общини от Пловдивска област - Съединение, Стамболийски, Марица, Родопи.