Релеф, климат, почви, минерални и водни ресурси | Флора и фауна, горски фонд
Брой
Населени места, транспортна система | ВиК, съобщения, електроснабдяване
Селско стопанство
Екология