ОБЩИНА

РУЕН

 

8540 Руен, ул. "Първи май" 18, тел. 05944/233 - централа, 05944/226 - кмет,
05944/449 - гл. секретар, 05944/314 - дежурен, факс 05944/476

   

Община Руен е разположена в южните склонове на Стара планина и в полетата oколо реките Луда Камчия и Хаджийска на територия 690 кв. м. Съставена е от 42 села, обособени в 38 кметства, в които живеят 33802 души. Център на общината е с. Руен с 2200 жители.

 

Основният поминък на населението е селското стопанство. Обработваемата земя заема над 25% от общата площ на общината. Хълмисто-планинският терен обуславя развитието на тютюнопроизводство, овощарство, лозарство и животновъдство, голям дял заема и дърводобивът. Находищата от скална маса, наносен пясък и баластра по поречието на реките са основни предпоставки за производство на негасена вар и инертни строителни материали.

 

 горе