Релеф и климат| Почви и мин. ресурси | Водни ресурси | Флора и фауна
Брой и характеристика | Трудова заетост и безработица
Населени места | Транспортна система | ВиК и топлофикация | Съобщения и елснабдяване
Земеделие | Животновъдство | Кооперации и аграрна реформа | Селскостопанска техника
Банково и правно обслужване | Икономика
Туризъм
Въздух и води | Tвърди отпадъци, радиация
Приватизация, инвестиции | Данъчна и социалноосигурителна система
Детски и учебни заведения
Здравно и социално обслужване
Културни институции, паметници | Забележителности
Спорт