Община Сливен е разположена в Югоизточна България. Със своите 1367 кв. км се нарежда на първо място между общините в Сливенска област. На юг граничи с Ямболска област, на изток – с Бургаска област, на север – с община Котел, на запад – с община Твърдица, и на югозапад – с община Нова Загора. Интересното гранично положение на общината се оценява като благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от възможностите за интегриране на община Сливен със съседните области и общини и създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие.

В структурата на поземления фонд на общината преобладават земите за земеделско ползване. Те заемат 52.0% от цялата й територия. Горският фонд обхваща 40.0% от общината, а на фонд “Населени места” се падат 3.5%.

Използването на земята в областта по данни от общия баланс на територията към юни 1999 г. е както следва:

Селскостопански фонд

52%

Горски фонд

48%

Фонд “Населени места”

2.8%

Фонд “Водни площи”

1.7%

Фонд “Територии за добив на полезни изкопаеми”

1.9%

Фонд “Територии за транспорт и инфраструктури”

0.8%