"Пътни строежи - Велико Търново" ЕООД е създадено през 1965 г. като Строително-монтажно управление към СО "Пътни строежи" - София.

През 1975 г. се обособява район "Механизация и автотранспорт" - Севлиево, и Ремонтна база - с. Леденик, община Велико Търново.

От 1997 г. се обособява в еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) чрез сливане на "Пътни строежи" ЕООД и "Асфалтови покрития" ЕООД.

Дружеството има следния предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, проектиране, ценообразуване, организация и безопасност на движението; градски комуникации, инфраструктурата около тях; научноизследователска, инженерингова и търговска дейност; всички видове услуги със строителна техника, превоз на пътници и товари.

Дружеството разполага със:

- елитен колектив от инженери и технически кадри, способни да извършват строителство и проектиране на най-сложни технически съоръжения в пътното строителство;

- собствена техническа база и лицензиран софтуер;

- акредитирана строителна лаборатория за изпитване на маериали за насипи, пътни основи, асфалтови покрития и

бетони; битуми, строителни почви, готови асфалтови смеси и настилки;

- две асфалтови бази в селата Шереметя и Русаля със собствени кариерни стопанства с обща производителност 2000 т асфалтова смес и 750 куб.м инертни материали на ден за нуждите на строителството в област Велико Търново;

- три самостоятелни екипа за асфалтополагане;

- собствена ремонтна база в с. Леденик;

- специализирана пътностроителна техника (багери, булдозери, автогрейдери, товарачна и уплътнителна техника, фреза за асфалт и др.).

"Пътни строежи - Велико Търново" ЕООД е построило много пътища и пътни съоръжения на територията на почти цяла Северна България. По-големи от тях са:

Микре - Севлиево - 46 км

Велико Търново - Антоново - 58 км

Обходен път на гр. Велико Търново - 4.5 км

Обходен път на гр. Ловеч - 6 км

Обходен път на гр. Габрово - 6 км

Обходен път на гр. Дебелец - 4 км

Обходен път на гр. Килифарево - 4 км

Южен пътен възел на Велико Търново - едно от най-големите транспортни съоръжения на Балканския полуостров - 7 км

Хармонизиране на всички направления към южния пътен възел на Велико Търново

Севлиево - Габрово

Ловеч - Троян

Участие в "Транзитни пътища ІІ" - Проект `96, строителство на група обекти № VІІ - 54 км

През 1999 г. дружеството изпълни строително-монтажни работи за 15 млн. $ и общо приходи от дейността за 15850 хил. $ при нетна печалба 670 хил. $.

През 2000 г. реализираните приходи от дейността са 10320 хил. $ и нетна печалба 250 хил. $.

В дружеството работят над 250 души, които са с дългогодишен опит в пътното строителство.

Формата на собственост на дружеството е 100% държавна.

Ръководи се от едноличен управител - инж. Иван Йосифов Попов.